13-10-2013

Booking show.

 (Den danske version af bloggen ligger som sædvanlig nedenunder den engelske)

 

English version:

After thundering over the worldwide makeup and styling industry´s power over man in my last blog, one might well believe that now it was definitely the end of the 48-year-old Lisbet Lark´s life as a model / actress .... But it doesn´t seem to be the case. On the contrary.

 

My booking calendar has opened for the next 12 months artistic activities, and as it looks right now, it seems to become a nice busy year for my part with both a role in a stage play, commissioned works in visual arts, paper arts and optical illusions, a museum opening, script writing, and perhaps even a poem publication in Danish, if the other poets who have been asked to deliver their poetry to the collection have their poems entries ready by the deadline.

 

As a freelance artist I´m coorperating with many people, so agreements moves around often from day to day, sometimes from hour to hour. It requires great flexibility to be me, when I work with so many kinds of arts, and I enjoy planning my work myself. It´s a great puzzle, that goes on all day long. Therefore,  I´ve made a new side on this website with ​​a booking calendar as a tool for the people I already work with or for those of you, who want to make a deal or an appointment with me over the next year. Now you are able to see, WHEN I'm available:

 

 Booking kalender

 

 If you want to use me or hire me for a major project for full days or just make an appointment with me, you can see when I'm free. If you want to quick cast me for an assignment on the same day, then please visit my booking calendar in the morning, ´cause it might looks completely different than when you visited it yesterday. I keep my booking calendar on this website and my handheld calendar equal. "X"´s are fully negotiated agreements, while "R"´s can be moved around and are placed on the showed dates, because there is a coordination / booking in progress around that date.

 

The rehearsals for the stage play "Dødforelsket" (Deadly in Love) by Carsten Nagel have now started, and I' ve got the role of the elderly leukemia stricken Baroness Dagmar Marie Henriette von Mühlenstern in the play, where the actors Remi Holm and Joseph W. Nielsen has the 2 other roles and where Joseph W. Nielsen as a director. From spring 2014 the stage play goes out around in the elder classes in Danish elementary schools as part of the education. So far during the first rehearsals we 3 together have started with the permission of Carsten Nagel to adjust the script. It´s written in 1984-language and we modernize the play linguistically and content, so the messages in it will be communicated in a language and expression, today's youth can understand. Therefore, and because the 3 of us also are involved in other artistical activities, the rehearsals will be going on the whole winter, before the play is ready to be offered for booking in the spring of 2014.

 

For 14 days I´ve been researched and worked on  a project description for a very exciting major artistic task in DK, which I still do not know whether I get or not. So far, my description is now at the customer, who must approve the project description before I can start to making an financial offer on it, design a contract and begin creating working sketches, ... - even this task I´ve reserved time on the calendar for 2014.

 

The fihgt for the places at next year's international juried exhibitions are also in progress right now, and I´m working on a few entries, which I hope to have completed and sent in before the deadline for submitting them to different juries expires.

Besides that I can be booked as an actress and model during availability periods in my booking calendar, I still take art and crafts orders within all my kinds of art and paper arts.

 

Current exhibitions: The "Get OUT" portrait is still with the National History Museum and "Portrait NOW!" Exhibited at Ljungbymuseet in Sweden until Oct 27th and "Abandoned" still travels in Germany, where it right now is exhibited at Gustav-Werner-Stift, Friedrichshafen, Konstantin-Schmäh-Strasse 30, from Oct 17th. 2013- Jan. 31th 2014.

 

The volunteering work building up The Woven Heart Art Museum (Julehjertemuseet) is still going on, and it seems that the team has a few little surprises up in their sleeves up to Christmas on the website, www.julehjertemuseet.dk. It is still possible to support the building of the museum for free by giving the FACEBOOK page "Julehjertemuseet.dk" a "like". Thanks in advance.

 

Best wishes

Lisbet Lark.

  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

Dansk version af bloggen " Booking show." d. 13/10 2014:

 

Efter at have tordnet over makeup- og stylingindustriens magt over mennesket i min sidste blog, skulle man jo tro, at nu var det definitivt slut for den 48-årige Lisbet Lærke med at være model / skuespiller…. Men det ser så ikke ud til at være tilfældet. Tværtimod.

 

Kalenderen er åbnet for de næste 12 måneders kunstneriske aktiviteter, og det ser lige nu ud til at blive et dejlig travlt år for mit vedkommende med både en rolle i et teaterstykke, bestillingsopgaver indenfor billedkunst, papirkunst og optiske illusioner, en museumsåbning, manuskriptskriveri samt måske endda en digtudgivelse, hvis de andre digtere til digtsamlingen altså når at få deres digte færdiggjort inden deadline.

 

Som freelance professionel kunstner indenfor flere kunstarter samarbejder med mange forskellige mennesker, så aftalerne flytter sig rundt ofte fra dag til dag, nogle gange fra time til time. Det kræver stor fleksibilitet at være mig, når jeg arbejder indenfor så mange forskellige kunstarter, så jeg nyder selv at kunne planlægge min arbejdstid. Det er et stort puslespil, der  dagligt bliver lagt om. Derfor har jeg lavet en booking kalender her på hjemmesiden som et arbejdsredskab for de mennesker, jeg allerede samarbejder med eller for dig, som ønsker at lave en aftale med mig i løbet af det kommende år. Så nu kan du, hvornår jeg er ledig:

 

Booking kalender

 

Ønsker du at bruge mig eller bestille mig til et større projekt i hele dage eller bare lave en aftale med mig, kan du se, hvornår jeg er ledig. Ønsker du at lyncaste mig til en opgave samme dag, så smut ind og kik, for det kan være kalenderen ser helt anderledes ud, end da du kiggede ind i går. Kalenderen bliver dagligt justeret efter min håndbårne kalender. X´er ne er færdigforhandlede aftaler, mens R´erne kan flyttes rundt og er sat udfor datoer, der er reserveret, fordi der er en koordinering / booking i gang omkring denne dato.

 

Prøverne til teaterstykket ”Dødforelsket” af Carsten Nagel er startet, og jeg har fået rollen som den leukæmiramte ældre Baronesse Dagmar Marie Henriette von Mühlenstern i stykket, hvor skuespillerne Remi Holm og Josef W. Nielsen har de 2 andre roller og med Josef W. Nielsen som instruktør. Fra foråret 2014 skal stykket rundt som en del af sexualundervisningen på landets Folkeskoler.  Indtil videre er vi 3 i fællesskab i gang med under de første prøver, med tilladelse fra Carsten Nagel at justere manuskriptet. Teaterstykket "Dødforelsket" er fra 1984. Vi moderniserer stykket rent sprogligt og indholdsmæssigt, så budskaberne i det bliver formidlet i et sprog og udtryk, nutidens unge kan forstå. Derfor og fordi vi alle 3 også laver andre ting, kommer prøverne til at stå på vinteren igennem, inden stykket er klart til at blive udbudt til booking i foråret 2014.

 

Jeg researchet og arbejdet i en 14 dages tid med at lave en projektbeskrivelse på en meget spændende større kunstnerisk opgave i DK, som jeg dog endnu ikke ved, om jeg får. Foreløbig så ligger den til gennemsyn ude hos kunden, der skal godkende projektbeskrivelsen, før jeg kan begynde at på lave et tilbud med et økonomisk overslag over opgaven, udforme en kontrakt, og begynde at lave arbejdstegninger, …- også denne opgave er der indtil videre reserveret tid til i kalenderen for 2014…. –

 

Kampen om pladserne på næste års internationale censurerede udstillinger er også i gang lige nu, og jeg har da også et par entries i gang, som jeg håber på at få færdiggjort inden deadline for indsendelse af dem til forskellige juryer udløber.

Udover, at jeg kan bookes som skuespiller og model i de ledige perioder i booking kalenderen, så modtager jeg fortsat kunstbestillinger af enhver art .

 

Af aktuelle udstillinger kan nævnes, at ”Get OUT” portrættet fortsat er med Det Nationalhistoriske Museum og ”Portræt NU!” udstillet på Ljungbymuseet i Sverige frem til den 27/10, og at ”Abandoned” stadig rejser rundt i tyskland, hvor det i øjeblikket er udstillet her: Gustav-Werner-Stift, Friedrichshafen, Konstantin-Schmäh-Strasse 30, from Oct 17th. 2013- Jan. 31th 2014.

 

Det frivillige arbejde med opbygningen af Julehjertemuseet er fortsat i fuld gang, og det ser ud til, at teamet har et par små overraskelser i ærmet her op til jul på hjemmesiden, www.julehjertemuseet.dk. Det er også fortsat muligt at gå ind og støtte opbygningen af museet gratis ved at give FACEBOOK-siden ”Julehjertemuseet.dk” et synes-godt- om. På forhånd tak.

V.h

Lisbet Lærke.