15-04-2013

"Abandoned" in Germany/ udst. i Tyskland.

(Den danske udgave af bloggen finder du nedenunder den engelske).

 

Sitting on a rickety chair in one side of a long corridor with no windows in the basement of Hillerød Hospital, Northern Zealand, Denmark. I can see a long light blue wall with 5 mailbox red doors, aluminum edges, a sign with "Lying MRI patients", removed ceiling tiles to the electrical cables running over the corridor. The large electric sliding door into the sterile room opens and closes periodically without anyone coming out or going in, and you can hear spoken medical jargon in there. It's freezing because of  draught. Having a lump in my throat at the thought of what is going on right now about my child and what it is that they are looking for in there. The time crawl by here in the corridor in front of the MRI exam rooms. I've been sitting here for over an hour waiting.
What happened? .... Why do I sit here and feel so alone? ....

 

..... My experiences at this time last year, when I and my daughter moved back from Jutland to Zealand, because our former practising doctor up there wouldn´t send her to the necessary medical examinations outside the region that could unravel her progressive disease and throughout the ensuing situation where my husband stayed back for 4 months to settle our obligations in North Jutland, inspired me last summer to make the drawing "Abandoned", a sketch for my painting "Ensomhedens Gade nr9" (Loneliness Street no. 9), which you can find for sale in the online shop:

 

http://www.gallerioctopusart.dk/37312934/category/9038/Art%20webshop

 

"Abandoned" (an ink drawing of 14 cm x 21 cm) are on the traveler postcard exhibition in Germany, "Beginning-Goodbye-End - Beginning". An exhibition of artists who are able to express themselves artistically within the above themes related to the concept of "Life Crises". The exhibition started in Haus der Diachonischen Bildung in Stuttgart on 2 April of this year and in the next year it will travel around various institutions in the health sector in Germany. Thank you to the German group of artists and curators in the Spaltenstein Project, who are responsible for planning and organizing of the exhibitions in Germany in the coming year. "Abandoned" is the first drawing, I exhibit, otherwise I´ve exhibited works in several different kinds of paper art and paintings / optically illusions.

 

Since my last blog post, I´ve been participating in some recordings for a TV-series (DR fiktion) and recordings for a movie (ZENTROPA), bid for a Danish-English translation - and subtitling task of a short art film. I´ve been trying to find out if my great washi-paper artwork "Magic Carpet", which has been on an exhibition in Norwich, UK, shall travel on to another juried exhibition in another country and then I´ve delivered a new entry to a jury in a third country. I'm still taking music, visual arts, design and paper art orders, bookings for movies tasks, events or lectures and other artistic jobs.

 

...... -There is a special atmosphere among those waiting in this place. We´re all waiting for a verdict that will first be pronounced in  about 6-8 weeks. Unbearable. Well now the door to one of the changing rooms opens and the assembly glances are at the one who comes out. Great, now we can finally get out to enjoy the spring, throwing his long warm sunshine after us when we step out of the hospital. It´s been a long cold winter.


Lisbet Lark,
By the MRI-scanner, Dept. M in the basement of Hillerød Hospital at 11.45 AM on April 15th 2013.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Dansk udgave af bloggen d. 15/4 2013:

 

"Abandoned" på udstilling i Tyskland.

 

Sidder  på en vakkelvorn stol i den ene side af en lang gang uden vinduer i kælderen under Hillerød Sygehus. Jeg kan se en lang lyseblå væg med 5 postkasserøde døre i, aluminiumskanter, et skilt med ”Liggende MR-patienter”, fjernede loftsplader til de elektriske kabler der løber over gangen. Den store elektriske skydedør ind til Sterilrummet åbner og lukker med jævne mellemrum uden at nogen kommer ud eller går ind, og man kan høre, der tales hospitalsfagsprog derinde.  Det er iskoldt, p.gr.a. træk. Får en klump i halsen ved tanken om, hvad der foregår lige nu omkring mit barn og hvad det er, de undersøger hende for. Tiden snegler sig af sted her på gangen foran MR-undersøgelsesrummene, jeg har siddet her i over en time og ventet .

 Hvad skete der?  Hvorfor sidder jeg her og føler mig så alene?   ….

 

….. Mine oplevelser på dette tidspunkt sidste år, da jeg og min datter flyttede tilbage fra Nordjylland til Nordsjælland , fordi vores daværende læge deroppe ikke ville sende hende til de undersøgelser udenfor Regionen, der kunne udrede hendes fremadskridende sygdom samt hele den efterfølgende situation, hvor  min mand blev tilbage i 4 måneder for afvikle vore forpligtelser i det nordjyske , inspirerede mig sidste sommer til at lave tegningen ” Abandoned”, der er en skitse til maleriet ”Ensomhedens Gade nr 9”, som du finder til salg i webbutikken:

http://www.gallerioctopusart.dk/37312934/category/9038/Art%20webshop

 

 ”Abandoned” (en tuschtegning på  14  cm x   21 cm) er med på den rejsende postkortudstilling i Tyskland,  ”Beginning- Goodbye- End - Beginning”. En udstilling for kunstnere, der evner at udtrykke sig kunstnerisk indenfor ovenstående emner i relation til begrebet ”Livskriser”. Udstillingen startede i Haus der Diachonischen Bildung i Stuttgart d. 2. april i år og skal i det næste år rundt på forskellige institutioner indenfor sundhedsvæsenet i Tyskland.  Mange tak for samarbejdet med den tyske kunstnergruppe og kuratorerne i Spaltenstein-projektet, der står for planlægningen og afviklingen af udstillingerne i Tyskland i det kommende år.  ”Abandoned” er den første tegning, jeg udstiller, ellers har jeg udstillet værker indenfor flere forskellige slags papirkunst samt malerier / optiske illusioner.

 

Siden sidste blogindlæg har jeg været med i 2 filmoptagelser, 1 til en kommende DR fiktion- - Tv-serie og 1 filmoptagelse til en kommende ZENTROPA spillefilm. Jeg har afgivet tilbud på en dansk- engelsk oversættelses - og tekstningsopgave af en kort kunstfilm, prøvet på at finde ud af, om mit store WASHI-papirkunstværk ”Magic Carpet”, der  har været med på en udstilling i Norwich, UK, skal videre til endnu en censureret udstilling i et andet land også  har jeg såmænd afleveret et nyt entry til en jury i et 3. land. Jeg tager stadig med kyshånd imod musik-, billedkunst-, og papirkunstbestillinger, bookinger til filmopgaver, events eller foredrag og andre kunstneriske jobs. …

 

…. - Der er en særlig stemning blandt de ventende her på stedet. Vi venter alle på en dom, som først falder om 6-8 uger. Ulideligt. Nå nu går døren til ét af omklædningsrummene op, og forsamlingen skæver hen imod dén, der kommer ud.  Dejligt, så kan vi langt om længe komme ud at nyde foråret, der kaster sine lange varme solstråler efter os, når vi træder ud af hospitalet. Det har været en lang kold winter.

 

Lisbet Lærke,

Ved MR-scanneren, afd. M i kælderen under Hillerød Sygehus. Kl 11.45 d. 15/4 2013.